BEC series

Invited speakers

Akio Kimura (Hiroshima Univ.)
Ching Hua Lee (National Univ. of Singapore)
Hideo Aoki (AIST/Univ. of Tokyo)
Junkyu Yang (Univ. of Washington)
Ken-ichiro Imura (Hiroshima Univ.)
Kyogo Kawaguchi (RIKEN)
Mario Novak (Univ. Zagreb)
Mikio Furuta (Univl. of Tokyo)
Mikito Koshino (Osaka Univ.)
Nobuyuki Takei (Kyoto Univ.)
Pierre Delplace (CNRS, ENS de Lyon)
Ryo Shimano (Univ. of Tokyo)
Satoshi Iwamoto (Univ. of Tokyo)
Sota Kitamura (Univ. of Tokyo)
Takahiro Fukui (Ibaraki Univ.)
Tohru Kawarabayashi (Toho Univ.)
Tomohiro Amemiya (Tokyo Inst. Tech.)
Tsuneya Yoshida (Univ. of Tsukuba)
Yohei Fuji(Univ. of Tokyo)
Yoshihito Kuno (Kyoto Univ.)
Yutaka Akagi(Univ. of Tokyo)
Xiao Hu (NIMS)
(Alphabetical)
(As of Feb. 5, 2020.)