BEC series

Organizers '16

Hideo Aoki (AIST/Univ. of Tokyo)
Takahiro Fukui (Ibaraki Univ.)
* Yasuhiro Hatsugai (Univ. of Tsukuba)
Tohru Kawarabayashi (Toho Univ.)
Akio Kimura (Hiroshima Univ.)
Masatoshi Sato (YITP, Kyoto Univ.)
Yoshiro Takahashi (Kyoto Univ.)
(alphabetical, * chair)

Local organizers
Ken-ichiro Imura (Hiroshima Univ.)
Toshikaze Kariyado (NIMS)
Isao Maruyama (Fukuoka Inst. Tech.)
Takashi Oka (MPIPKS-Dresden)

Secretary in charge
Haruka Hasaba (YITP, Kyoto Univ.)